Bronvermelding

Bronnen

 • Hoofdstukken Huurrecht voor de praktijk Mr R.A. Dozy, Mr Y.A.M. Jacobs, derde druk, Gouda Quint 1999;

 • Juristentaal (een juridisch woordenboek)Victor Lebesque, tweede druk 1993;

 • Groene serie privaat recht, Kluwer, 2006, 1;

 • Groene serie privaat recht, Kluwer, 2012;

 • Hoofdlijnen Huurrecht 2005, FT Oldenhuis, H.J. Rossel, A.M. Kloosterman D.P.C.M. Hellegers, J.P. van Stempvoort;

 • H. Drion, Jac Hijma, M.M. Olthof, Compendium van het Nederlandsvermogensrecht 7 e druk;

 • Mr Z.H. Duijnstee-van Imhoff, WR 2002, pag. 255-262;

 • Mr A.D. Flesseman en Mr Drs, J.J. Dijk, WR 2002, pag. 263-265;

 • Mr J.K. Six-Hummel, WR 2002, pag. 267-272;

 • Erasmus (universiteit) Leergang Contractueel Recht: Module Huurrecht 13 april 2007 (docenten Mr O.A.H. van Dalsum en Mr H.M. Hielkema);

 • Erasmus (universiteit) Leergang Contractueel Recht: Module Huurrecht 5 april 2007 (docenten Mr J.L.R.A. Huydecoper en Mw. Mr. A.M. Kloosterman);

 • Mr G.M. Kerpestein, Huurecht bedrijfsruimte tweede, herziene druk, SDU uitgever BV, Den Haag 2005;

 • Van Breevoort & Ter Meulen Advocaten. Tijdschrift Recht in Huis, uitgave december 2005;

 • Contracten maken, Prof. mr. B. Wessels, vijfde druk, serie praktijkhandleidingen, Kluwer Deventer 2007;

 • Tijdschrift voor Huurrecht (WR) 2004, nr. 11;

 • Tijdschrift voor Huurrecht (WR) 2005, ZAV, oplevering en overname (Mr. A.M. Kloosterman)

 • Tijdschrift voor Huurrecht (WR) 2006, nrs. 1-11;

 • Tijdschrift voor Huurrecht (WR) 2007, nrs. 1-8;

 • Tijdschrift voor Huurrecht (WR) 2008, nrs. 1-2;

 • Tijdschrift voor Huurrecht (WR) 2010, nr. 1, artikel over de Leegstandwet door Mr M.van Schie;

 • Tijdschrift voor Huurrecht (WR) 2012, nr. 11, Mr. L.L. de Boef en mr. A.M. Coolen "De verhuurder is failliet en nu?"

 • De Uitspraak (nieuws en achtergronden van de huurcommissie), jaargang 4, nummer 1, 2008

 • www.overheid.nl;

 • Mr W.L.J. van Winden, "Huurder en erfrecht" memo 2005;

 • www.vrom.nl;

 • www.rechtspraak.nl (met name voor wat betreft de online gezette uitspraken);

 • www.woonbond.nl;

 • www.wikipedia.org;

 • www.wetboek-online.nl;

 • www.RVOB.nl;

 • www.woningruil.nl;

 • www.suggeste.nl;

 • "Huurder overleden zonder erfgenamen; hoe nu. Afstudeerscriptie Saxion Hogeschool Enschede van Elisabeth Kurt en Amy Maduro 2008;

 • Asser/Perrick 4 e druk 2010/423 b, Mr S. Perrick;

 • Informatiefolder "Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet" in samenwerking tussen Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van VROM 2009;

 • Veelgestelde vragen over tijdelijke verhuur samengesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

 • Editie Schuurman & Jodans (142), elfde druk Leegstandwet, W.E.J. Tjeenk Willink;

 • Vermogensrecht voor ongehuwden samenlevers door Mw Mr. W.M. Schrama, serie recht en praktijk, Kluwer 2000;

 • Persbericht Woonbond en Aedes. Nieuw puntensysteem huurwoningen stimuleert energiebesparing, 8 maart 2011;

 • www.ikwilookwonen.nl;

 • Circulaire aanpassing woningwaardingsstelsel 2010, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieus, 12 april 2010;

 • Energielabels in woningwaarderingsstelsel Aedes, update maart 2011;

 • Tijdschrift voor Huurrecht (WR2011/67), woningwaarderingsstelsel wijzigt door energielabel door Mr H.M. Meijerink;

 • Mr. Asser 5 IV: Bijzondere Overeenkomsten; Bewaarneming, Bruikleen, Verbruikleen, Borgtocht, Altijddurende Rente, Kansovereenkomst, Spel en Weddenschap, Vaststellingsovereenkomst, zes druk, 2004, Kluwer;

 • Circulaire Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013, 2 februari 2012;

 • Tijdschrift voor Huurrecht (WR2012/1), Verhoging maximale huurprijzen in schaarstegebieden door mr J.K. Six-Hummel;

 • Nadere memorie van antwoord 32 418 (vergaderjaar 2011 2012), Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte;

 • Memorie van antwoord 32 418 (vergaderjaar 2011 2012, 32 021, Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie);

 • Nota naar aanleiding van het verslag 32 418 (vergaderjaar 2011 2012, 32 021, Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie);

 • Mr. F.C. Borst, Tijdschrift voor huurrecht, faillissement van de huurder, WR2007, 56;

 • Mr.F.van der Hoek, exploitatietekort of wanverhouding? Tijdschrift voor Huurrecht, WR 2012/99;

 • Wijzigingen door de huurder ex art. 7:215 BW door mr. G.I. Beij en mr. Th. C. Visser, TvHB, nr 6 november/december 2011;

 • Handleiding Belastingdienst 2012.Inkomensindicaties aanvragen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging;

 • Korte aantekeningen. Vergadering van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin 26 februari 2013;

 • Nota naar aanleiding van het verslag (vergaderjaar 2011-2012) 33129. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen);

 • Advies van de Adviescommissie Huurrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten 30 oktober 2012 over wetsvoorstel 33 018;

 • WR 2011, 114. Tijdschrift voor huurrecht WR, Wetsvoorstel verbetering huurbescherming winkeliers door mr. W. Raas;

 • Circulaire Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen, Directie Woningmarkt, 15 maart 2013, huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014;

 • Verplichtingen van de verhuurder (bundel ter gelegenheid van het afscheid van Toon Huydecoper als Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad) door Jhr.mr. J.L.R.A. Huydecoper, Kluwer, september 2012

 • De Academie voor de Rechtspraktijk, videopresentatie mr. H.M. Hielkema en mr. A.M. Langeloo over het boetebeding (www.avdr.nl);

 • De nieuwe incassowet: wat betekent dit voor u? Recht toe Recht aan, nr. 4 2012 mr M.I. (Mariska) Nijenhof-Wolters, Van Benthem & Keulen N.V;

 • De Spagaat van de verhurende appartementseigenaar door mr M.J.J. Nijenhof, Tijdschrift Huurrecht in Praktijk, nummer 4, juni 2013;

 • Informatie uit de cursus huurrecht gegeven door Mr. H. Hielkema op 18 juni 2013 bij Achmea Rechtsbijstand te Tilburg;

 • "Borgtocht bij huur" door mr. J.H. Meerburg, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, nr. 4 juli/augustus 2010, pagina 148-151;

 • Tekst en Commentaar Huurrecht, 5e druk bijgewerkt tot september 2012, onder redactie van Mr. R.A. Dozy en jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, Kluwer 2012.

 • De bescherming van de consument op grond van de Warmtewet, TNO (centrum voor economische vraagstukken) 2011;

 • Vereniging van woningcorporaties Aedes, Previeuw handreiking Warmtewet, servicekostenafrekening verandert door Warmtewet en de handreiking warmtewet versie 1.0;

 • De Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties (versie 2.0) van Vereniging van woningcorporaties Aedes, september 2014;

 • De Warmtewet en Woningcorporaties, de (onbedoelde) gevolgen van de invoering van de Warmtewet voor woningcorporaties, Tijdschrift voor Bouwrecht aflevering 2, februari 2013, door mr. Drs. J. Chr. Rube;

 • Master Thesis Ms RE Valuation Amsterdam School of Real Estate. Een onderzoek naar de interpretatie van het begrip “vergelijkbare bedrijfsruimte” uit artikel 7:303 BW, B.J. Mols mei 2006.

 • Master Thesis Ms RE Valuation Amsterdam School of Real Estate. Een onderzoek naar alternatieve waarderingsmethode bij de huurprijs herzieningsprocedures (ex artikel 7:303 BW) van middenstandsbedrijfsruimten, Steven Verouden, 31 augustus 2015;

 • J.K. Six-Hummel, J.M. Heikens, P.M. Gompen, WR 2007,54, "Renovatie: enkele overpeinzingen";

 • Mr. Susanne van de Pest, "De nieuwe Leegstandwet" Worden de mogelijkheden van tijdelijke verhuur van woonruimte echt verruimd?, Vastgoedrecht 2013, nummer 4, uitgeverij Paris;

 • Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, Nr. 5 september/oktober 2011, Renovatie van bedrijfsruimte door de verhuurder door mr G.J. Beij en mr. Th. C. Visser;

 • Jones Lang Lasalle heeft in haar rapport "Office Service Charge Analysis Report (OSCAR)" van februari 2012;

 • Cursus Warmtewet op 20 november 2014 bij het instituut voor Bouwrecht. Docenten: Mr. Hielkema en Mr. M. Huijbers;

 • www.energielabel.nl;

 • Folder Ministerie van Veiligheid en Justitie. Juni 2013 De wet Bibob: wat is er gewijzigd?

 • Brief van de Woonbond van 4 november 2014 aan de commissie van Wonen en Rijksdienst over aanpassing van het woningwaarderingsstelsel;

 • www.kvinl.nl. Whitepaper voor professionele verhuurders – December 2014;

 • Folder belastingdienst: "Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren" gevolgen voor de BTW, april 2008;

 • Staatscourant, nummer 26851, 30 september 2013, "Omzetbelasting. Levering en verhuur van onroerende zaken";

 • De weg van de Nederlandse rechter naar de Europeesrechtelijke verplichting van ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, afstudeerscriptie Saskia van Zijl, Universiteit van Amsterdam, juni 2012;

 • Huurrecht en horeca door mr E. Ruiter en Mr A. Prascevic, Tijdschrift Huurrecht Bedrijfsruimte, nummer 6 november/december 2013;

 • Actualisatie Kabinetsvoorstel, modernisering van het woningwaarderingsstelsel door Kenneth Gopal, ABF Research te Delft, oktober 2014;

 • Het glibberige pad van contracteren in de brandstofbranche door Mr. Drs. J.H.M. Spanjaard, Conrtacteren maart 2014;

 • Naar concurrentie op de tap, Amsterdam 2013, in opdracht van het bedrijfschap Horeca en Catering op initiatief van Koninklijke Horeca Nederland, Barbara Baarsma en Nicole Roseboom;

 • Prof.mr. W.H. van Boom en mr. R.J.P. Kottenhagen, de richtlijn oneerlijke bedingen en haar plaats in het Nederlandse recht, pagina 151;

 • Woningwet in de praktijk. Passend Toewijzen, versie 2, 14 juli 2015, aanpassingen t.o.v. eerdere versie in paars, Aedes;

 • Huurbeleid 2017, Tips voor huurdersorganisaties, brochure Woonbond, augustus 2016;

 • Straf voor andermans Wietplantage. Door Cornélie Arnouts en Jurian Geertsema, Vastgoedmarkt mei 2015;

 • www.schuldinfo.nl;

 • Branche beschermingsovereenkomsten in winkelcentra, De stand van zaken na inwerkingtreding van de Nederlandse Mededingingswet door Mr. B. Linnartz, scriptie post doctorale opleiding vastgoedkunde Amsterdam 29 augustus 2000.

 • De weg van de Nederlandse rechter naar de Europeesrechtelijke verplichting van ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Saskia van Zijl, juni 2012, afstudeerscriptie Privaatrechtrechtelijke rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Nieuwsbrief 2015.06 februari 2015 van Rijssenbeek advocaten. Belangen huurders kunnen indirect een rol spelen bij besluitvorming vergadering van eigenaars, door mr E. van Riet.

 • Huurrecht @ctueel 2009-14, Mag je kasbetalingen weigeren? Door mr P.G.A. van der Sanden;

 • Huurrecht @ctueel 2015-05, Een klein servicekostenoverschot. Is dat verwaarloosbaar? Door mr P.G.A. van der Sanden;

 • Huurrecht @ctueel 2015-07, Storm wrikt een openstaand raam los- wie is aansprakelijk voor schade? Door mr P.G.A. van der Sanden;

 • Huurrecht@actueel 2015-08, 11 mei 2015. Sdu Uitgevers, 2015. Minister Blok stimuleert ombouw van kantoorpand naar woning;

 • Huurrecht@ctueel 2015-10, Betalen voor een zonnescherm: in de huurprijs of via servicekosten? Door mr P.G.A. van der Sanden;

 • Huurrecht @ctueel 2015-18, Hoe kom je verlengd gebruik overeen zonder stilzwijgende verhuring? Door mr P.G.A. van der Sanden;

 • Huurrecht @ctueel 2015-23, De 35% puntentoeslag voor zorgwoningen – wiens wil is wet? Door mr P.G.A. van der Sanden;

 • Huurrecht @ctueel 2016-14, Moet een appartementseigenaar periodiek cv-onderhoud laten doen? Door mr P.G.A. van der Sanden;

 • Huurrecht @ctueel 2016-17, Verhuur van een geiser aan de huurder van je woning? Hoe zit dat? Door mr P.G.A. van der Sanden;

 • WR 3 augustus 2016, de huursombenadering door mr. S.R.A Lucas;

 • Tijdschrift voor Huurrecht bedrijfsruimte, nr. 1 januari/februari 2014, BTW aspecten van verhuurder door drs. G.B. Markink;

 • Tijdschrift voor Huurrecht bedrijfsruimte, nr. 3 mei/juni 2015, Huurrecht en fiscaliteit door mr. S. van der Kamp;

 • Cersa Te Tenant's Advantage BTW en uw huuroverenkomst. Aandachtspunten voor huurders die “vrij van BTW” huren;

 • Beleid woonruimtevoorraad Amsterdam, vastgesteld door burgemeester en wethouders van Amsterdam op 17 november 2015;

 • Marjolein Scheeper, VastgoedJournaal 13 februari 2017. Amsterdam heeft het woongroepenbeleid afgeschaft. Wat nu? Dit artikel stond ook vermeld op de site van advocatenkantoor Hielkema en co;

 • Beleidsregels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Amsterdam 2017;

 • € 19.650 boete! Wat hebben huurders nog meer te vrezen? P.G.A. van der Sanden, SDU uitgevers, Den Haag 2013;

 • Kijk op Kei. (kijkopkei.nl). Informatieve site door Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen;

 • Mr P.T.J. Wolters, De vernietiging en matiging van boetebedingen in huurovereenkomsten ten aanzien van onroerende zaken in de feitenrechtspraak, d.d. 27 september 2017, WR 2017/136;

 • Uit de bundel "Amsterdams huurrecht, voor de praktijk en het onderwijs verzameld en samengevat door mr. F. Panholzer" heb ik de volgende uitspraken gebruikt:
  • Het hof Amsterdam arrest van 26 november 2003, 200.125.503/01 -Cv 11-28858;
  • Het hof te Amsterdam bepaalde in haar arrest van 2 juni 2005, rolnummer 1488/02;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, vonnis 8 augustus 2008, 12900/07;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, vonnis van 20 oktober 2008, kenmerk CV 08-21455;
  • Gerechtshof te Amsterdam 2 juni 2009, 200.015.114/01;
  • Hof te Amsterdam, arrest 23 juni 2009, zaaknummer 200.104.910;
  • Rechtbank Amsterdam, sector civiel, voorzieningenrechter 2 juli 2009, rolnr. 427753/KG ZA 09-1053 Pee/MM;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, 10 februari 2010, CV 2009-20447;
  • Rechtbank Amsterdam, afdeling kantonzaken, locatie Amsterdam, 8 maart 2010, CV 09/36896;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, 13 december 2011, CV 11-20471;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, vonnis 1 februari 2012, kk 12-26;
  • Gerechtshof Amsterdam 21 februari 2012, zaaknummer 200.074.913/01 KG;
  • Vonnis in kort geding van de kantonrechter van de rechtbank te Amsterdam van 13 maart 2012, zaaknr. 1325379 KK EXPL 12-196;
  • De rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam van 11 april 2012, 1272579 CV EXPL 11-25901;
  • Gerechtshof te Amsterdam, tweede meervoudige burgerlijke kamer, van 17 april 2012, zaaknummer 200.084.687/01;
  • De rechtbank te Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam heeft in haar vonnis van 7 juni 2012, 1287764 CV EXPL 11-32719;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, 9 juli 2012, CV 12-1911;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, 24 september 2012, CV 12-7753;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, vonnis 8 oktober 2012, rolnr. 1347659 CV EXPL 12-15282;
  • Kantonrechter te Amsterdam 4 december 2012, rolnr. CV 10.44109;
  • De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland, vonnis 9 januari 2013, 819583 UC EXPL 12-9686 AL 4335;
  • De kantonrechter van de rechtbank te Amsterdam, vonnis van 11 februari 2013, afdeling privaatrecht, zaaknummer CV 12-24901;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam van 27 februari 2013, rolnummer 1270432 CV EXPL 11-24734;
  • Hof Amsterdam arrest 26 maart 2013, 200.100.683/01, CV 10-32850;
  • Rechtbank Amsterdam, afdeling kantonzaken, locatie Amsterdam, 29 maart 2013, 1361541 CV EXPL 12-20637;
  • De rechtbank te Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam vonnis van 24 april 2013, 1388168 CV EXPL 12-5066;
  • Hof Amsterdam 11 juni 2013, afdeling civiel recht en belastingrecht, team II, rolnr. 1255244 CVEXPL 11-17891;
  • Rechtbank Amsterdam, vonnis 10 juli 2013, afdeling privaatrecht, KK 13-1010;
  • Hof Amsterdam arrest van 23 juli 2013, 200.118.688/01, 1309455 CV EXPL 11-42665;
  • De rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam van 13 september 2013, 1350828 CVEXPL 12-16535;
  • Rechtbank Amsterdam, kantonkamer, locatie Amsterdam vonnis van 13 september 2013, 1342133 CV EXPL 12-12920;
  • Hof Amsterdam 5 november 2013, 200.125.204/01 SKG (KK 12-1773);
  • De kantonrechter van de rechtbank te Amsterdam in kort geding, vonnis van 5 november 2013, afdeling privaatrecht, zaaknummer 2425553 KK 13-1632;
  • De rechtbank Amsterdam, afdeling privaatrecht, vonnis van 6 november 2013 door de kantonrechter, locatie Amsterdam, CV 13-12768;
  • Rechtbank Noord-Holland, sector kanton, locatie Haarlem van 8 januari 2014, 583378/ CV EXPL 12-15511;
  • Rechtbank te Amsterdam, vonnis kantonrechter, 14 januari 2014, EBF nummer BIN 09-45, zaaknummer CV 09-136;
  • Het hof te Amsterdam neemt in haar arrest van 14 januari 2014, afdeling civielrecht en belastingrecht, team II, zaaknummer 200.121.496/01;
  • Rechtbank Amsterdam, sector civiel, voorzieningenrechter 22 januari 2014, kk 13-2077;
  • Rechtbank Amsterdam, afdeling kantonzaken, locatie Amsterdam, 25 maart 2014, 2299662 CV EXPL 13-21810;
  • Rechtbank Amsterdam, afdeling privaatrecht, kantonzaken, vonnis van 26 augustus 2014, CV 14-6694;
  • Gerechtshof Amsterdam, arrest 9 september 2014, afdeling civiele kamer en belastingrecht, team II, 200.136.391/01-CV 13-4105;
  • Rechtbank Amsterdam, afdeling privaatrecht, kantonzaken, vonnis van 9 februari 2015, 2977370 CV EXPL 14-10547;
  • Rechtbank Amsterdam, afdeling privaatrecht, kantonzaken, vonnis van 12 januari 2015, 3198000VV EXPL 14-18266;
  • Rechtbank Amsterdam, afdeling privaatrecht, kantonzaken, vonnis van 17 februari 2015 2430931 EA VERZ 13-1166;
  • Hof Amsterdam, arrest 10 maart 2015, rolnummer 200.148.373;
  • Rechtbank Amsterdam, afdeling privaatrecht, kantonzaken, vonnis van 26 maart 2015 3168285 CV EXPL 14-17344.


Bijgewerkt: 14 september 2016